POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

GRÀFIQUES KERPE, S.L. informa les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptats per la navegació a través del seu lloc web.

1.- Informació al Usuari

Responsable del Tractament:
GRÀFIQUES KERPE, S.L.
CIF: B62753736
Domicili Social: C/ PERE III EL GRAN, 16 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34877; Foli 137; Secció 8a; Fulla B253131; Inscripció 2a.
https://www.kerpe.cat

Dades de Contacte:
Telèfons: 938902306
e-mail: kerpe@kerpe.cat

Finalitat del tractament de les seves dades:
– Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web: Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.
– Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic: Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials.
– Tractament de les dades personals de pressupostos enviats electrònicament: En GRAFIQUES KERPE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

– Tractament de les dades personals de comentaris pàgina web: A GRAFIQUES KERPE SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris a la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada en sol·liciti la supressió, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés del propi interessat o si escau en l’execució d’un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris: Les dades seran utilitzades pel Responsable, també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.
No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Drets: L’usuari té dret a:
• Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
• Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.
• Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
• Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
• Dret a la portabilitat de les dades. L’interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.
• Dret a retirar el consentiment prestat.
• Dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La persona interessada pot exercitar aquests drets a través de l’adreça de correu electrònic kerpe@kerpe.cat, identificant-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.
GRÀFIQUES KERPE, S.L.
Adreça postal: C/ PERE III EL GRAN, 16 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
Adreça electrònica: kerpe@kerpe.cat

 

1.-Procedència de les dades: Les dades personals han de ser facilitades pel propi interessat de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.
El Responsable assegura la confidencialitat de les seves dades personals i garanteix la seguretat d’aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2.- Informació facilitada per l’interessat/interessada.
Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare i/o tutors legals.
L’interessat/interessada introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.
L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. Mesures de seguretat
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessadai els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. Bretxes de Seguretat
El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

0
Cistella