Condicions generals de venda

Quan utilitzis el nostre lloc web per fer una comanda, aquestes Condicions Comercials constituiran un acord legalment vinculant entre tu i nosaltres. És responsabilitat teva llegir detingudament aquestes Condicions Comercials abans d’utilitzar aquest lloc web.

L’ús de la pàgina web kerpe.cat està subjecte a l’acceptació de la nostra política de privacitat i de les següents Condicions Comercials (Polítiques de Kerpe). Si no estàs d’acord amb les Condicions Comercials descrites en les següents pàgines, no has d’utilitzar el lloc web kerpe.cat.

Tingues en compte que kerpe.cat té dret a modificar aquestes Condicions Comercials i que, conseqüentment, has consultar-periòdicament.

Llegeix les següents seccions detingudament, ja que contenen les Condicions Comercials que regularan l’ús que facis del lloc web kerpe.cat. També és convenient que llegeixis la Política de Privacitat del nostre lloc web.

Si tens algun dubte, comentari o inquietud en relació amb les Polítiques de Kerpe, qualsevol altra part d’aquest lloc o qualsevol dels nostres productes i serveis, o si tens problemes tècnics a l’utilitzar aquest lloc, envia un correu electrònic al nostre servei d’atenció al client.

1. Definicions

 • “Venedor” fa referència a Gràfiques Kerpe, S.L. (en aquestes Condicions, també es refereix a “kerpe.cat”) i amb seu social a carrer Pere III el Gran, 16 – 08720 Vilafranca del Penedès – Catalunya amb CIF B62753736.
 • “Comprador” fa referència a la persona el nom apareix imprès en la Petició.
 • “Contracte” fa referència a la Comanda ia la Confirmació de la comanda (incloses altres condicions especials).
 • “Defectuós” vol dir que té algun defecte o imperfecció; imperfecte o defectiu.
 • “Productes” fa referència als productes o serveis que el Venedor ven d’acord amb aquestes Condicions Comercials.
 • “Comanda” fa referència a la comanda de Productes o serveis efectuat pel comprador.
 • “Confirmació de comanda” fa referència a la confirmació escrita de l’Venedor en conformitat amb la Condició 3 (b).
 • “Preu” fa referència a el preu juntament amb les despeses d’enviament en vigor en la data i hora de la Comanda, subjecte a qualsevol oferta promocional o descompte aplicable en aquell moment.
 • “Persona” qualsevol persona, companyia o empresa.
 • “Condicions especials” es refereix a qualsevol condició en relació amb les comandes establerta i especificada com a tal en la Confirmació de la Comanda.
 • “Condicions Comercials” fa referència a les condicions comercials estàndard establertes en aquest document.
 • “Escrit” inclou, excepte per a la fi de la Condició 9, correus electrònics en què figuri clarament el nom de l’emissor i receptor, i escrits en la pantalla d’un monitor o un altre dispositiu similar.

2. Termes de Venda

a. El Contracte es regeix per aquestes Condicions Comercials i per qualsevol altre conjunt de condicions especials, que exclouen qualsevol altre conjunt de condicions que la comprador pretengui aplicar a qualsevol comanda, confirmació de comanda o un altre document.

b. Qualsevol variació d’aquestes Condicions Comercials i de les condicions especials només serà vinculant per al Venedor mitjançant acord per Escrit entre els representants autoritzats de l’Venedor i el Comprador.

c. Els empleats de l’Venedor no estan autoritzats a fer cap tipus de declaració en relació amb els productes llevat que el Venedor ho confirmi per escrit. A l’formalitzar qualsevol contracte i acceptar el lliurament, el comprador admet que no es basa en declaracions relatives als Productes que no hagin estat confirmades de la manera indicada.

3. Comandes i Especificacions

a. Tots els Productes a la venda estan subjectes a disponibilitat i a l’acceptació de la Comanda per part de l’Venedor.

b. El Venedor es reserva el dret a rebutjar qualsevol comanda sense l’obligació de manifestar les seves motius. Cap Comanda es considerarà acceptada pel Venedor fora de perill i fins que aquest ho confirmi incondicionalment a la Confirmació de Comanda.

c. El Venedor aplica una política de desenvolupament continu de productes i es reserva el dret a modificar les especificacions de qualsevol dels Productes sense previ avís. Els Productes subministrats poden variar com a conseqüència dels sistemes de color multiestàndard; especialment, el sistema de color internacional RGB per visualització en pantalla i el sistema de color CMYK per a impressió.

d. El Venedor procura il·lustrar i descriure de la manera més precís possible els colors impresos dels Productes que apareixen al seu lloc web, però no es pot comprometre a garantir que els colors dels Productes subministrats es corresponguin exactament amb els quals es visualitzen a la pantalla d’el comprador .

4. Preus, Pagaments i Divises

a. Cap dels preus inclou l’IVA. L’IVA s’afegeix en funció a el preu final de la comanda durant el procés de pagament, amb el tipus aplicable a cada país. El comprador es farà responsable de qualsevol altre impost aplicable en el territori a què s’enviïn els Productes

b. El pagament s’ha d’efectuar amb targeta de crèdit o dèbit, o mitjançant PayPal, en el moment de fer la Comanda acceptat pel Venedor. El pagament complet s’efectuarà en aquest moment i el Contracte entrarà en vigor

c. El Venedor admet diverses divises, el que significa que el comprador pot seleccionar la moneda de la seva elecció per veure el preu dels productes i els detalls de la cistella.

d. El comprador es compromet a que totes les dades proporcionades a l’Venedor a l’efecte de la Comanda i el seu lliurament siguin correctes, que el mètode de pagament escollit sigui disposat pel Venedor i que hi hagi prou fons o crèdit disponibles per a cobrir el cost total dels Productes de la comanda. El Venedor es reserva el dret a obtenir una validació de la targeta de crèdit o dèbit de l’comprador, o de les seves dades de PayPal, abans d’acceptar la Comanda de l’comprador.

5. Lliurament

a. El lloc de lliurament dels Productes serà l’especificat en la Comanda i el mètode de lliurament normal (llevat que s’acordi específicament una altra cosa) serà per correu ordinari.

b. El Venedor procurarà processar la Comanda i fabricar els productes en el termini especificat per a cada article. No obstant això, el temps de fabricació pot variar d’un Producte a un altre, i el Venedor aplica la política de reagrupar els enviaments d’articles d’un mateix tipus. Cada paquet d’articles iguals s’enviarà per separat per correu ordinari, llevat que s’especifiqui el contrari en la Confirmació de comanda un cop completada. Les dates estimades per al lliurament dels Productes són merament indicatives. Els terminis de lliurament no són essencials per al Contracte i el Venedor no serà responsable de cap pèrdua o despesa en què incorri el comprador com a conseqüència de la demora en el lliurament dels Productes, per la causa que sigui.

c. El comprador ha d’examinar dels Productes a la lliurament i, en cas que els Productes hagin estat lliurats per un transportista, signar el document de prova de lliurament o el document d’acceptació de la mateixa. La signatura en un d’aquests documents constitueix una prova concloent que el comprador o receptor de la quantitat de Productes indicada en el document estan lliures de qualsevol defecte o dany aparents. El comprador no pot rebutjar els Productes sobre la base d’un lliurament parcial. En el cas que els Productes presentin danys o defectes al lliurament, s’haurà de proporcionar una descripció per Escrit dels suposats danys o defectes en el moment del lliurament, signada per o en nom de l’comprador.

d. El Venedor es reserva el dret a realitzar els lliuraments dels Productes en diferents terminis. Si la comanda complet es lliura en diferents terminis, cada lliurament constituirà un contracte a part. El comprador no pot renunciar a l’Contracte (íntegrament) si el Venedor no pot complir amb una o més de les entregues, o si el comprador té una reclamació en relació amb una o més de les entregues.

e. Si el comprador no accepta el lliurament dels Productes injustament, el Venedor no té l’obligació de reemborsar el Preu.

f. Els Productes no poden retornar-se a l’Venedor excepte segons el disposat a continuació a la Secció 7.

6. Risc i propietat

El risc de dany o pèrdua dels béns passarà a l’comprador en el moment del lliurament de tals Béns al nostre transportista triat. La Propietat dels Béns serà de l’Venedor fins que hagi rebut el pagament total de l’Preu i totes les altres sumes degudes, degudes o pagables pel comprador a l’Venedor en relació amb el Contracte o qualsevol altre contracte entre el Venedor i el Comprador.

7. Devolucions, Reemborsaments i Dret de Cancel·lació

a. El comprador té dret a cancel·lar qualsevol Comanda de Productes únicament en les següents circumstàncies:

(i) si el Venedor no compleix amb el lliurament dels Productes comandes en un termini de 28 dies des de la data de la Comanda;

(ii) en el cas de Productes defectuosos, al més aviat possible una vegada que el comprador hagi detectat el defecte o dany (sempre que el comprador hagi examinat els Productes tan aviat com li hagi estat raonablement possible després del lliurament i, en cap cas, amb posterioritat als 14 dies següents a la recepció dels Productes).

b. La sol·licitud de cancel·lació s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic de kerpe.cat especificada més endavant.

c. Per evitar qualsevol dubte, excepte en relació amb productes defectuosos o defectius, res en aquestes Condicions Comercials concedeix al comprador drets de cancel·lació en relació amb els Productes que, per la seva naturalesa, s’hagin confeccionat o personalitzat d’acord amb les seves especificacions.

d. En cas de cancel·lació segons el que disposa la secció 7 (a) anterior, el Venedor serà responsable de totes les sumes pagades (incloses les despeses inicials i de reenviament, si escau) en relació amb els productes en qüestió.

e. Tots els productes retornats pel comprador al Venedor s’hauran de retornar en el seu embalatge original (que el comprador haurà de conservar a aquest efecte) i sense utilitzar-se.

8. Limitació de Responsabilitat

a. El Venedor no es farà responsable de lliuraments incompletes o Productes defectuosos llevat que es notifiqui una reclamació a l’Venedor per escrit de conformitat amb la Secció 7 (a) o, si després d’un examen raonable dels Productes, el comprador s’hauria d’haver adonat d’aquest defecte. La notificació ha d’incloure el número de confirmació de la Comanda, el nombre d’albarà de lliurament i els detalls de la reclamació. En el cas d’una reclamació vàlida, el Venedor pot, a la seva discreció, canviar els Productes (o la part en qüestió) o reemborsar el Preu (o una part apropiada d’el mateix) a l’comprador. El Venedor no tindrà cap altra responsabilitat davant el comprador en relació amb les qüestions descrites en la Condició 8a.

b. En cap cas el Venedor serà responsable de cap pèrdua, dany, cost o despesa (incloses pèrdues de beneficis) relacionats directament o indirectament amb la incapacitat o demora en el compliment de les seves obligacions en virtut d’aquest Contracte causa de qualsevol esdeveniment o circumstància que escapi raonablement de l’control de l’Venedor, com ara vagues, accions industrials, fallades de subministrament elèctric, fallades tècniques, accions governamentals o casos de força major.

c. La responsabilitat de l’Venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors amb relació a qualssevol i totes les reclamacions derivades de l’acompliment o incompliment de les obligacions de l’Venedor en relació amb l’ús de la informació subministrada en virtut de l’Contracte, o la prestació de serveis conforme al que aquí estipulat, ja sigui per garantia, contracte, negligència, responsabilitat absoluta o qualsevol altra teoria legal, no excedirà, en total, el preu de compra net (excloent impostos i transport) d’aquests productes o serveis. Sota cap circumstància la responsabilitat inclourà danys per pèrdua de beneficis o ingressos; augment de el cost de compra o proveïment de materials, subministraments o serveis; costos de capital de reposició; reclamacions de clients de l’comprador; costos d’ús o inventari; ni cap dany incidental o conseqüencial de la naturalesa que sigui.

d. Aquesta secció de limitació de responsabilitat prevaldrà sobre qualsevol disposició contradictòria o inconseqüent continguda en qualsevol dels documents que componen aquest Contracte. El comprador té la responsabilitat de prendre mesures per garantir que qualsevol equip informàtic i / o programari seleccionat per al seu ús no contingui virus, cucs, cavalls troians ni altres elements de naturalesa destructora. Sota cap circumstància el Venedor serà responsable davant del comprador, o qualsevol part associada amb el comprador, de cap dany directe, indirecte, especial o conseqüencial derivat de l’ús de la pàgina web kerpe.cat o qualsevol altre lloc web vinculat, com ara pèrdues de beneficis , interrupció de l’negoci, pèrdua de programes o altres dades en el sistema de gestió d’informació de l’comprador, etc., fins i tot en el cas que el Venedor hagi estat advertit de la possibilitat d’aquests danys.

e. Sota cap circumstància, cap tercer associat o afiliat (p.ex., Facebook) tindrà cap responsabilitat de cap tipus pel que fa a l’comprador pel que fa als serveis prestats a través de la pàgina web kerpe.cat. Per la present, el Venedor eximeix de tota responsabilitat a aquests associats i afiliats en nom seu.

9. Propietat Intel·lectual

a. Aquest lloc web és propietat de l’Venedor i està gestionat pel mateix. Si no es manifesta el contrari en aquest lloc web, el comprador és el titular dels drets d’autor de tots els continguts del lloc web. Els continguts inclouen: text, gràfics, logotips, clips d’àudio, marques comercials, informació de servidor de programari i qualsevol altre contingut allotjat en aquest lloc web. Tots els drets relatius als continguts, serveis i informació de servidor estan reservats. Qualsevol modificació efectuada a el contingut d’aquest lloc web per un tercer infringeix els drets d’autor d’Venedor. Així mateix, el lloc web kerpe.cat pot contenir altres avisos de propietat i informació de drets d’autor, les condicions s’han de respectar i complir-se.

b. Res del que conté el lloc web s’ha de considerar una concessió, per inferència, preclusió o altra, de qualsevol llicència o dret per utilitzar el lloc web o la informació mostrada en aquest, a través d’l’ús de frames (marcs) o altres mitjans, excepte: (a) que estigui expressament permès per aquestes Condicions comercials; o (b) amb el consentiment previ per escrit de l’Venedor o el consentiment previ per escrit de qualsevol tercer que pugui ser el titular de la marca comercial o els drets d’autor de la informació mostrada en el lloc web.

c. El logotip i nom de kerpe.cat, així com altres marques indicades en el lloc web, són l’objecte de sol·licituds de marques comercials o marques comercials registrades de l’Venedor a la Unió Europea i / o altres jurisdiccions, inclosos els Estats Units. El Venedor i els seus concedents de llicència són titulars de tots els drets sobre els gràfics, logotips, títols de pàgina, icones de botó, scripts i noms de serveis que siguin marques comercials o imatge comercial de kerpe.cat. Les marques comercials i imatge comercial de l’Venedor no poden utilitzar-se en relació amb cap producte o servei diferents als de l’Venedor, de cap manera que pugui causar confusió entre els clients o de cap manera que desprestigiï o desacrediti a l’Venedor. Totes les altres marques comercials que apareixen en el lloc web i que no pertanyen a l’Venedor són propietat dels seus respectius propietaris, que poden o no estar associats o relacionats amb el Venedor o patrocinats pel mateix.

d. El comprador s’avé en què, com a condició expressa per tenir un compte amb el Venedor, no utilitzarà el servei ofert pel Venedor per infringir els drets de propietat intel·lectual de tercers de cap manera. El Venedor es reserva el dret, amb o sense avís, de tancar immediatament compte de qualsevol comprador que infringeixi (o que suposadament hagi infringit) els drets d’autor o els drets de propietat intel·lectual d’un tercer, i retirar del lloc web tot material que constitueixi una infracció (o suposada infracció).

e. Reclamacions sobre drets d’autor per part de tercers

(i) El comprador reconeix que el comprador és un “proveïdor de serveis” en virtut de la Llei nord-americana de drets d’autor “Mil·lenni Digital” (la “DMCA”) i que, conseqüentment, està exempt de responsabilitat en virtut de la DMCA . D’acord amb la DMCA, el Venedor pot aplicar mesures tècniques estàndard utilitzades per identificar i protegir treballs protegits per drets d’autor.

(ii) El Venedor respecta la propietat intel·lectual dels altres. Si ets un tercer i creus que el teu treball ha estat copiat d’una manera que infringeix els teus drets d’autor, posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça info@kerpe.cat.

10. Protecció de Dades

a. El Venedor és un controlador de dades registrat segons el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 ( “RGPD”) amb número de registre: Z9441126.

b. Cada part es compromet a processar totes les dades personals conforme a aquests Termes i Condicions i d’acord amb els principis establerts en el RGPD.

c. El Venedor processarà dades personals d’acord amb la seva Política de privacitat.

11. Disposicions generals i disposicions diverses

a. notificacions

(I) Totes les notificacions efectuades o realitzades en relació amb el Contracte s’han de redactar per escrit (s’exclouen aquí els escrits a la pantalla d’un monitor o un altre dispositiu similar, que no es consideren escrits a l’efecte d’aquesta secció).

(Ii) Les notificacions remeses a l’Venedor s’enviaran a l’adreça especificada a la Secció 9 (i) i les notificacions enviades a l’comprador a l’adreça especificada en la Comanda i, havent-se utilitzat aquestes direccions, es consideraran degudament lliurades o efectuades en els següents casos:

* En cas de lliurament personal, després del lliurament en la direcció de la part corresponent; o

* En cas d’enviament per correu preferent, dos dies hàbils a partir de la data d’enviament.

(Iii) El Venedor i el Comprador poden notificar respectivament un canvi de nom, destinatari o direcció a l’efecte d’aquesta Secció, i està notificació únicament es farà efectiva:

* En la data especificada com la data en què el canvi ha de tenir lloc; o

* Si no s’especifica cap data o si la data especificada és menys de cinc dies hàbils després de la data de lliurament de la notificació, cinc dies hàbils després del lliurament de la notificació de canvi.
(Iv) Aquesta secció no s’aplicarà en relació amb el lliurament formal de documentació judicial o qualsevol altre document relacionat amb qualssevol disputes en virtut de l’Contracte.

b. Llei vigent i jurisdicció

(I) El Contracte es regirà i interpretarà de conformitat amb les lleis d’Anglaterra.

(Ii) Les parts consenten irrevocablement en què els tribunals d’Anglaterra tindran jurisdicció no exclusiva per resoldre qualsevol litigi relacionat amb el Contracte.

c. renúncia

Cap omissió d’exercir un dret o poder per part de l’Venedor quan pogués exercir-lo invalida aquest dret o poder. Quan el Venedor exerceixi un dret o poder, podrà exercir-lo de nou de la mateixa manera o de manera diferent.

d. drets legals

Els drets de l’Venedor i el Comprador i les solucions en virtut de l’Contracte complementen i no deroguen els drets i solucions aplicables per llei.

e. divisibilitat

Si un tribunal de la jurisdicció competent declarés alguna de les condicions o disposicions de l’Contracte com nul·la, contrària a l’ordre públic o inexigible, i aquesta declaració o mandat resultés definitiu després d’esgotar totes les apel·lacions, aquesta condició o disposició haurà de modificar en la mesura necessària per a que sigui vàlida i exigible. En cas que la disposició o condició en qüestió no pogués modificar-se, serà considerada totalment eliminada de l’Contracte i la resta de l’Contracte seguirà tenint plena vigència i efecte.

f. Disponibilitat de la pàgina web

Atès que les xarxes públiques com Internet sovint experimenten interrupcions, el Venedor no pot garantir que el lloc web kerpe.cat  estigui sempre disponible a el 100%. Si bé el Venedor s’esforça a oferir un lloc web el més estable possible, les interrupcions i retards en l’accés a la mateixa són inevitables, per la qual cosa declina qualsevol responsabilitat per danys derivats d’aquests problemes.

g. errors tipogràfics

La informació al lloc web kerpe.cat pot contenir errors tipogràfics o tècnics. El Venedor procura oferir descripcions el més precises possible, però no garanteix que el contingut del lloc web kerpe.cat calgui, complet, fiable, actual o sense errors.

h. llicència

El Venedor atorga a l’comprador un dret personal, no exclusiu i intransferible per accedir i utilitzar els continguts de la pàgina web kerpe.cat. Tot ús s’ha de fer de conformitat amb totes les polítiques indicades per kerpe.cat, incloses les Polítiques de privacitat de kerpe.cat.

i. Enllaços a llocs externs

Un enllaç a un lloc web diferent de kerpe.cat no vol dir que el Venedor doni suport o accepti responsabilitats en relació amb el contingut o ús d’aquest lloc web. El comprador té la responsabilitat de prendre mesures per garantir que qualsevol cosa que seleccioni per al seu ús no contingui virus, cucs, cavalls troians ni altres elements de naturalesa destructora.

j. títols

Les seccions i els títols de les seccions s’utilitzen exclusivament per conveniència de les parts i no han d’afectar a la interpretació de l’Contracte.

k. Registre de l’usuari, requisits i activitat del compte

A l’registrar-se per obtenir un nom d’usuari en kerpe.cat, el comprador declara i garanteix que té com a mínim 18 anys i que està capacitat per a formalitzar contractes legalment vinculants d’acord amb la llei aplicable. El comprador convé a mantenir el nom d’usuari i la contrasenya confidencials. Així mateix, el comprador garanteix que la informació proporcionada a la pàgina web kerpe.cat és precisa. Està prohibida la falsificació o omissió d’informació de contacte, com el nom, l’adreça i / o el nombre de telèfon de l’comprador, durant el registre en kerpe.cat. Els usuaris tampoc poden utilitzar números falsos o números de fax com a número de telèfon. A l’utilitzar aquest lloc web, el Comprador ha de complir totes les lleis internacionals, federals, estatals i locals aplicables.

l. Suspensió i / o cancel·lació de l’registre d’usuari

El Venedor, a la seva discreció, pot posar terme a l’registre d’usuari de l’comprador per infringir les Polítiques de Kerpe. El comprador convé en què l’incompliment de qualsevol de les condicions de el Contracte també pot resultar en l’acabament immediat de l’registre d’usuari de l’comprador i / o originar una demanda o acció judicial contra el comprador.

m. Dret de l’Venedor a retirar materials
El Venedor es reserva el dret en qualsevol moment, amb o sense el consentiment previ de l’comprador i sense responsabilitat davant del comprador en aquest aspecte, a eliminar de la pàgina web kerpe.cat tota informació personal, dades, text, arxius, imatges i qualsevol altre material de l’comprador, i impedir l’accés de l’comprador a aquestes dades. En particular, és política absoluta de l’Venedor rebutjar qualsevol material que, a la seva discreció, consideri obscè, de mal gust o d’alguna altra manera inapropiat (independentment que la impressió o no d’aquests materials sigui il·legal o il·lícita).

n. Indemnització de l’comprador a l’Venedor

El comprador convé a indemnitzar el Venedor, les seves filials, empleats, agents, representants i proveïdors de serveis independents, i defensar i exonerar de qualsevol demanda i responsabilitat (inclosos els honoraris i costos de representació jurídica) que es derivin de l’enviament de continguts de l’comprador a la pàgina web kerpe.cat i / o de l’ús no autoritzat per part de l’comprador de material obtingut a través del lloc web kerpe.cat, i / o de l’incompliment de l’Comprador de el Contracte, o de qualsevol altra pèrdua o dany de qualsevol tipus que sofreixi l’Venedor en relació amb l’ús de l’Comprador de la pàgina web de l’Venedor.

o. Dret de l’Venedor a canviar i modificar les Condicions

El Venedor es reserva el dret a modificar ocasionalment la naturalesa dels serveis i / o la manera en què els presta en virtut dels contractes amb els Compradors i, conseqüentment, a canviar i modificar les Polítiques de Kerpe. Els Compradors que utilitzen habitualment els serveis de l’Venedor hauran de consultar amb regularitat els enllaços pertinents abans de fer Comandes.

p. Resolució de Conflictes Online:

Si no estàs d’acord amb com hem resolt una queixa, pots informar de la teva conflicte online a la plataforma de Resolució de Conflictes Online de la Comissió Europea. Pots trobar aquesta plataforma i més informació sobre ella aquí: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

0
Cistella